Projekti

Aktualni projekti

EU Podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Europska unija s ciljem poboljšanja konkurentnosti i inovativnosti ekonomije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je da se sistem prava intelektualnog vlasništva u BiH provede kao podrška kreativnoj ekonomiji i društvenom i kulturnom razvitku.

Projekt radi na izgradnji kapaciteta BiH institucija odgovornih za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva kroz poboljšanje suradnje među njima, izmjeni propisa koji se odnose na intelektualno vlasništvo i njihovo daljnje usklađivanje s europskom pravnom stečevinom, kao i na podizanju svijesti o intelektualnom vlasništvu među širom javnosti.

Očekivani rezultati su:

•           povećana razina usklađenosti propisa iz područja intelektualnog vlasništva s europskom pravnom stečevinom;

•           ojačani kapacitet institucija u BiH koje su odgovorne za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; i

•           povećana razina javne svijesti o značaju intelektualnog vlasništva.

Međunarodna suradnja

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u okviru svojih mjerodavnosti obavlja poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje s institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva utemeljenim na svjetskoj, regionalnoj ili drugoj razini.

Institut isto tako priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva.

Mjerodavnost Instituta je i da vodi postupak za međunarodno registriranje prava industrijskog vlasništva na temelju međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina.

Institut je također korisnik projekata koji se finansiraju s međunarodne razine (npr. EUIPR projekt, USAID IPR projekt, EU IPR ENFORCEMENT projekt).

◊ Raniji projekti

EUIPR projekt

EUIPR je skraćenica za „Europska unija – prava intelektualnog vlasništva". Pod ovom tehničkom odrednicom proveden je projekt CARDS 2006 „Izgradnja kapaciteta za zaštitu intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini", kojeg je financirala Europska unija (EU) i koji je trajao od rujna 2007. do rujna 2009. godine, s lokalnim timom stacioniranim u prostorijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Opći cilj projekta bio je poboljšati okvir intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini kako bi se postigla usklađenost s propisima Svjetske trgovinske organizacije i Europske unije, odnosno pomoći Bosni i Hercegovini da udovolji zahtjevima postavljenim u Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS sporazum) i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te time doprinese stvaranju zdrave osnove za ekonomski razvoj zemlje.

Konkretni ciljevi projekta bili su usmjereni prema:

- podršci i razvoju administrativnih kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo kao glavnog korisnika projekta

- upotpunjavanju, ažuriranju i jačanju pravnog okvira u području intelektualnog vlasništva i

- podršci i unapređivanju šireg okvira za intelektualno vlasništvo, posebno u odnosu na provedbu zakona i jačanje javne svijesti.

U vezi s navedenim ciljevima, projekt je ostvario sljedeće rezultate:

- urađen je Nacrt strategije razvoja Instituta za Intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine;

- sačinjen je dokument "Funkcionalna analiza BiH Instituta za IV" s prijedlogom nove organizacijska šeme, projekcije broja i profila osoblja te opisa poslova.

- izvršena je obuka osoblja Instituta kroz studijska putovanja i sudjelovanje na stručnim seminarima (program uvodne obuke bio je otvoren i za širu zainteresiranu javnost, a dijeljene su i popularne brošure iz oblasti intelektualnog vlasništva);

- proizvedeni su sljedeći akti:

a) Nacrt zakona o autorskom i srodnim pravima,

b) Nacrt zakona o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima

c) Nacrt zakona o patentima,

d) Nacrt zakona o žigovima,

e) Nacrt zakona o industrijskom dizajnu,

f) Nacrt zakona o oznakama geografskog porijekla,

g) nacrti amnadmana na postojeći Kazneni zakon,

h) Nacrt zakona o zaštiti topografije integriranog kruga.

Projekt je sudjelovao i u izradi Nacrta zakona o zaštiti novih sorti bilja, koju je organizirala Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

Izvršeni su i zadatci koji se odnose na pravljenje nacrta internih direktiva za BiH Institut za IV pa je tako izrađen dokument pod naslovom "Interne direktive", koji predstavlja detaljan vodič za postupak priznanja patenta i žiga, namijenjen osoblju Instituta.

- otvoren je PATLIB centar i informacijska soba: osoblje Instituta i kratkoročni ekspert zadužen za PATLIB bili su uključeni u studijska putovanja, PATLIB je otvoren u lipnju 2009. u ispostavi Instituta u Banja Luci i snabdjeven je odgovarajućom propagandnom literaturom, a isto tako daje mogućnost elektronskog pristupa raspoloživim bazama podataka.

- u okviru zadataka koji se odnose na Službeni glasnik i web stranicu Instituta izrađeni su dokumenti "Službeni glasnik Instituta za intelektualno vlasništvo BiH" i "Internetska stranica Instituta za inelektualno vlsništvo BiH". Web stranica Instituta je postavljena i nalazi se na adresi www.ipr.gov.ba.

USAID IPR projekt

USAID-ov dvogodišnji projekt Zaštita prava intelektualnog vlasništva (IPR projekt) započet u rujnu 2009. pružio je podršku razvoju sustava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini kroz pružanje tehničke i stručne podrške Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kao i drugim agencijama u javnom sektoru. Projekt je kroz svoje aktivnosti radio na podizanju svijesti o važnosti zaštite prava intelektualnog vlasništva za ekonomski razvoj zemlje.

Više na sljedećem linku http://www.usaidipr.ba/bhs/.

EU IPR ENFORCEMENT projekt

Naziv projekta: „Podrška institucijama u sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva"

Projekt je financirala Europska unija (EU), a proveo ga je konzorcij koji vodi SOFRECO.

Akronim: EU IPR ENFORCEMENT

Projekt je počeo 4.2.2013. i trajao je 24 mjeseca. Sjedište projekta bilo je u Sarajevu.

Osnovni cilj projekta bio je pomoći institucijama mjerodavnima za provedbu prava intelektualnog vlasništava u Bosni i Hercegovini u dostizanju normi provedbe prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji.

CBIIP projekt

Naziv projekta: „Izgradnja kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo kroz uspostavu informacijsko-edukacijskih centara Instituta“

Akronim: CBIIP

Cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo BiH kroz uspostavu informacijsko-edukacijskih centara (IEC) Instituta u okviru Instituta i prema rasporedu strukture Instituta.

Informacijsko-edukacijski centri trebaju pružiti značajnu podršku korisnicima sustava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini pružajući cijeli niz usluga na visokoj razini koje će biti dobro definirane s jasnim ciljem povećanja razine „kulture intelektualnog vlasništva“ u Bosni i Hercegovini za opću dobrobit inovacija u ovoj zemlji i zadovoljenje kriterija međunarodnih sporazuma koje je zemlja potpisala u oblasti intelektualnog vlasništva i povezanim oblastima.

Projekt je financirala Europska unija, a proveo ga je konzorcij koji je predvodio HD European Consulting Group.