Zakoni i drugi propisi BiH iz oblasti intelektualnog vlasništva

ZAKONI:

◊  Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

◊  Zakon o patentu

◊  Zakon o žigu

◊  Zakon o industrijskom dizajnu

◊  Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla

◊  Zakon o zaštiti topografije integriranog kola

◊  Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH

◊  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini

◊  Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

◊  Zakon o autorskom i srodnim pravima

◊  Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava
 
PODZAKONSKI AKTI:

◊  Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta

◊  Pravilnik o postupku za priznanje žiga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje žiga

◊  Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje industrijskog dizajna

◊  Pravilnik o postupku za priznanje oznake porijekla proizvoda, imena porijekla i geografske oznake

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje oznake porijekla proizvoda, imena porijekla i geografske oznake

Odluka o izgledu isprave o statusu ovlaštenog korisnika geografske oznake / imena porijekla

◊  Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje topografije integriranog kola 

◊  Pravilnik o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije

◊ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije

Odluka o određivanju identifikacionog broja za upis u knjigu evidencije autorskog djela i predmeta srodnih prava

◊ Pravilnik o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i formi ispunjavanja uslova za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

◊  Odluka o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava

◊  Odluka o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  (Obrazac izjave)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

◊  Pravilnik o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

◊ Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva

◊  Pravilnik o medijaciji radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela

◊  Odluka o načinu izbora članova Komisije za žalbe Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja i zaključaka

Odluka o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području stjecanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

◊ Odluka o dopuni Odluke o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području stjecanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Odluka o usvajanju Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina

Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva:


Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca patenta

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca industrijskog dizajna

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca imena porijekla ili geografske oznake

Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca autorskog i srodnih prava