Postupak zaštite patenta u BiH

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje patenta, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanoj formi, direktno ili putem pošte, telefaksa ili na službeni e-mail Instituta pod uslovom da se u roku od 15 dana od njenog prijema u Institut dostavi u pisanom obliku. Za svaki pronalazak podnosi se posebna prijava.

Patentna prijava sadrži:

Zahtjev za priznanje patenta (formular P1) sa naznakom da se zahtijeva priznanje patenta, naziv pronalaska koji odražava njegovu bit, podatke o podnosiocu prijave, podatke o pronalazaču. 

√ Opis pronalaska koji treba biti jasan i detaljan.

√ Jedan ili više patentnih zahtjeva koji treba biti jasan, sažet i u cijelosti potkrijepljen opisom pronalaska i crtežima ako postoje.

√ Crteže na koje se pozivaju opis pronalaska i patentni zahtjevi.

√ Sažetak suštine pronalaska koji služi isključivo u svrhu tehničkog informiranja.

Formular se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave patenta, ulaznim brojem protokola, datumom i ovjerom se dostavlja podnosiocu i služi kao dokaz o utvrđivanju datuma podnošenja prijave.

Uz patentnu prijavu podnose se sljedeći dodaci:

√ Izjava pronalazača u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi,

√ Punomoć za zastupanje ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,

√ Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnosilaca.

Za više informacija molimo vas da provjerite Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta.