Šta je patent?

Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike. Da bi se pronalazak zaštitio patentom, treba zadovoljiti tri uslova:

√ treba biti nov,

√ imati inventivni nivo i

√ biti industrijski primjenljiv.

Patentno pravo priznaje nadležni organ neke države uz novčanu nadoknadu i vrijedi određeno vrijeme na određenoj teritoriji. Isti pronalazak može biti zaštićen u više zemalja istovremeno pod uslovom da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnom nivou svake od tih zemalja.

Patent se može zaštititi samo određeni broj godina. Patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave.

Pronalascima se ne smatraju: otkrića, naučne teorije i matematičke metode, estetske tvorevine, planovi, pravila i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili privrednih aktivnosti, programi kompjutera, te prezentacija informacija definirana samim sadržajem tih informacija.