Međunarodne konvencije i ugovori kojih je BiH članica

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova

Odluka o ratifikaciji Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum  o međunarodnoj registraciji žigova

Odluka o ratifikaciji Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Odluka o ratifikaciji Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma

Odluka o ratifikaciji Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Odluka o ratifikaciji Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata

Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radio-difuznih organizacija

Odluka o ratifikaciji Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja

Odluka o ratifikaciji Ugovora o intelektualnom vlasništvu za integrirana kola - Washington 26. svibnja 1989.

Odluka o ratifikaciji Ženevskog akta Haškoga sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna

Оdlukа o ratifikaciji Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola od 26. rujna 1981. godine

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova

Odluka o ratifikaciji Ugovora o patentnom pravu

Odluka o ratifikaciji Lisabonskog sporazuma

Odluka o ratifikaciji Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih i prevarnih oznaka podrijetla na proizvodima

Ugovor o žigovnom pravu

Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela

Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita

Lokarnski aranžman o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijske uzorke i modele

Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registriranja žigova

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom

OSTALI AKTI:

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Europske patentne organizacije o suradnji u oblasti patenata (sporazum o suradnji i proširenju)

Uredba o ratifikaciji Ugovora o saradnji na području patenata (PCT)

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS sporazum) - neslužbeni prijevod