Поступци пред Институтом

Пред Институтом за интелектуалну својину БиХ воде се управни поступци за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријске својине, и то:

- патента

- жига

- индустријског дизајна

- географске ознаке,

- топогафије интегрисаног кола.

За свако од права индустријске својине Институт води регистар:

- регистар пријава права индустријске својине,

- регистар признатих права индустријске својине,

- регистар заступника за заштиту индустријске својине.

Регистри које води Институт сматрају се јавним књигама и доступни су трећим лицима на увид.

Против одлука Института донесених у првом степену којима је одлучено о предмету поступка може да се уложи жалба Комисији за жалбе Института. Против рјешења Института донесених у другом степену жалба није дозвољена, али може да се покрене управни спор пред Судом Босне и Херцеговине.

Институт води поступак за проглашавање ништавим рјешења о признању патента, жига, индустријског дизајна, топогафије интегрисаног кола и географских ознака.