Закони и други прописи БиХ из области интелектуалне својине

ЗАКОНИ:

Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Закон о патенту

Закон о жигу

Закон о индустријском дизајну

Закон о заштити ознака географског поријекла

Закон о заштити топографије интегрисаног кола

Закон о заштити нових сорти биља у БиХ

Закон о измјенама и допунама закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини

Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа и вина

Закон о ауторском и сродним правима

Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента

◊ Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање патента и консензуалног патента

Правилник о поступку за признање жига

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање жига

Правилник о поступку за признање индустријског дизајна

◊ Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање индустријског дизајна

Правилник о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке

Одлука о изгледу исправе о статусу овлашћеног корисника географске ознаке / имена поријекла

Правилник о поступку за признање топографије интегрисаног кола

Правилник о измјени и допуни Правилника о поступку за признање топографије интегрисаног кола

Правилник о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције

◊ Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције

Одлука о одређивању идентификационог броја за упис у књигу евиденције ауторског дјела и предмета сродних права

Правилник о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права

Правилник о измјенама Правилника о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права

Oдлукa о износима накнада за репродуковање за приватну и другу сопствену употребу ауторских дјела и предмета сродних права

Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине  (Образац изјаве)

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Правилник о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

◊ Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

Правилник о измјенама и допуни Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

Правилник о медијацији ради закључења колективног уговора о кабловској ретрансмисији радио-дифузно емитованих дјела

Одлука о начину избора чланова Комисије за жалбе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Правилник о издавању дупликата рјешења и закључака

Одлука о формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини

◊ Одлука о  допуни Одлуке o формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини

Oдлука о усвајању Стратегије провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. – 2022. година

Oдлуке о спровођењу царинских мjера за заштиту права интелектуалне својине:

Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца патента

Oдлука о cпровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца жига

Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца индустријског дизајна

Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца имена поријекла или географске ознаке

Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца ауторског и сродних права