Пројекти

Актуелни пројекти

ЕУ Подршка правима интелектуалне својине у Босни и Херцеговини

Пројекат финансира Европска унија у циљу побољшања конкурентности и иновативности економије у Босни и Херцеговини. Сврха пројекта је да се систем права интелектуалне својине у БиХ спроведе као подршка креативној економији и друштвеном и културном развоју.

Пројекат ради на изградњи капацитета БиХ институција одговорних за заштиту и спровођење права интелектуалне својине кроз побољшање сарадње међу њима, измјени прописа који се односе на интелектуалну својину и њихово даље усклађивање са европском правном тековином, као и на подизању свијести о интелектуалној својини међу широм јавности.

Очекивани резултати су:

•           повећани ниво усклађености прописа из области интелектуалне својине са европском правном тековином;

•           ојачани капацитет институција у БиХ које су одговорне за заштиту права интелектуалне својине; и

•           повећани ниво јавне свијести о значају интелектуалне својине.
Међународна сарадња

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности обавља послове сa циљем остваривања међународне сарадње са институцијама других држава, као и са међународним организацијама у области интелектуалне својине основаним на свјетском, регионалном или другом нивоу.

Институт исто тако припрема основе за приступање Босне и Херцеговине билатералним и мултилатералним споразумима, конвенцијама и уговорима из области интелектуалне својине.

Надлежност Института је и да води поступак за међународно регистровање права индустријске својине на основу међународних конвенција чија је чланица Босна и Херцеговина.

Институт је такође корисник пројеката који се финансирају са међународног нивоа (нпр ЕUIРR пројекат, УСАИД ИПР пројекат, EU IPR ENFORCEMENT пројекат).

◊ Ранији пројекти

EUIPR пројекат

ЕUIPR је скраћеница за „Европска унија – права интелектуалне својине". Под овом техничком одредницом проведен је пројекат CARDS 2006 „Изградња капацитета за заштиту интелектуалне својине у Босни и Херцеговини", кога је финансирала Европска унија (ЕУ) и који је трајао од септембра 2007. до септембра 2009. године, с локалним тимом стационираним у просторијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у Мостару.

Општи циљ пројекта био је побољшати оквир интелектуалне својине у Босни и Херцеговини како би се постигла усклађеност с прописима Свјетске трговинске организације и Европске уније, односно помоћи Босни и Херцеговини да удовољи захтјевима постављеним у Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS споразум) и Споразуму о стабилизацији и придруживању, те тиме допринесе стварању здраве основе за економски развој земље.

Конкретни циљеви пројекта били су усмјерени према:

- подршци и развоју административних капацитета Института за интелектуалну својину као главног корисника пројекта

- употпуњавању, ажурирању и јачању правног оквира у подручју интелектуалне својине и

- подршци и унапређивању ширег оквира за интелектуалну својину, посебно у односу на провођење закона и јачање јавне свијести.

У вези са наведеним циљевима, пројекат је остварио сљедеће резултате:

- урађен је Нацрт стратегије развоја Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине;

- сачињен је документ "Функционална анализа БиХ Института за ИС" с приједлогом нове организацијска шеме, пројекције броја и профила особља те описа послова.

- извршена је обука особља Института кроз студијска путовања и учешће на стручним семинарима (програм уводне обуке био је отворен и за ширу заинтересирану јавност, а дијељене су и популарне брошуре из области интелектуалне својине);

- произведени су сљедећи акти:

а) Нацрт закона о ауторском и сродним правима,

б) Нацрт закона о колективном управљању ауторским и сродним правима

ц) Нацрт закона о патентима,

д) Нацрт закона о жиговима,

е) Нацрт закона о индустријском дизајну,

ф) Нацрт закона о ознакама географског поријекла,

г) нацрти амнадмана на постојећи Казнени закон,

х) Нацрт закона о заштити топографије интегрисаног кола.

Пројекат је судјеловао и у изради Нацрта закона о заштити нових сорти биља, коју је организовала Управа БиХ за заштиту здравља биља

Извршени су и задаци који се односе на прављење нацрта интерних директива за БиХ Институт за ИС па је тако израђен документ под насловом "Интерне директиве", који представља детаљан водич за поступак признања патента и жига, намијењен особљу Института.

- отворен је PATLIB центар и информацијска соба: особље Института и краткорочни експерт задужен за PATLIB били су укључени у студијска путовања, PATLIB је отворен у јуну 2009. у испостави Института у Бања Луци и снабдјевен је одговарајућом пропагандном литературом, а исто тако даје могућност електронског приступа расположивим базама података.

- у оквиру задатака који се односе на Службени гласник и wеб страницу Института израђени су документи "Службени гласник Института за интелектуалну својину БиХ" и "Интернетска страница Института за инелектуално својину БиХ". Wеб страница Института је постављена и налази се на адреси www.ipr.gov.ba.

УСАИД ИПР пројекат

УСАИД-ов двогодишњи пројекат Заштита права интелектуалнe својине (ИПР пројекат), започет у септембру 2009. године, пружио је подршку развоју система интелектуалнe својине у Босни и Херцеговини кроз пружање техничке и стручне подршке Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, као и другим агенцијама у јавном сектору. Пројекат jе кроз своје активности радиo на подизању свијести о важности заштите права интелектуалнe својине за економски развој земље.

Више на сљедећем линку http://www.usaidipr.ba/bhs/.

EU IPR ENFORCEMENT пројекат

Назив пројекта: „Подршка институцијама у систему cпровођења права интелектуалнe својине"

Пројекат је финансирала Европска унија (ЕУ), а спровео га је конзорцијум који води Софреко (SOFRECO).

Акроним: EU IPR ENFORCEMENT

Почетак пројекта био је 4.2.2013. и трајао је 24 мјесеца. Сједиште пројекта било је у Сарајеву.

Основни циљ пројекта био је помоћи институцијама које су надлежне за спровођење права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини у достизању норми спровођења права интелектуалне својине у Европској унији.

CBIIP пројекат

Назив пројекта: „Изградња капацитета Института за интелектуалну својину кроз успоставу информационо-едукационих центара Института“

Акроним: CBIIP

Циљ пројекта био је изградња капацитета Института за интелектуалну својину БиХ кроз успоставу информационо-едукационих центара (ИЕЦ) Института у оквиру Института и према распореду структуре Института.

Информационо-едукациони центри требају пружити значајну подршку корисницима система интелектуалне својине у Босни и Херцеговини пружајући цијели низ услуга на високом нивоу које ће бити добро дефинисане са јасним циљем повећања нивоа „културе интелектуалне својине“ у Босни и Херцеговини за општу добробит иновација у овој земљи и задовољење критеријума међународних споразума које је земља потписала у области интелектуалне својине и повезаним областима.

Пројекат је финансирала Европска унија, а провео га је конзорциј који је предводила ХД Европска консалтинг група.